Log ind

'Themen'


tysk.gyldendal.dk indeholder en række færdige og didaktiserede temaforløb, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning.

Hvert temaforløb indeholder fire undertemaer, der på forskellig vis belyser det overordnede tema og bidrager til en nuanceret fremstilling. Forløbene indeholder skønlitterære og faktuelle tekster, lyd, billeder og video.
En stor del af temaforløbenes centrale tekster er desuden oplæst af indtalere med tysk som modersmål. Der vil oftest være opgaver, der tager udgangspunkt i indtalingen og træner elevernes lytteforståelse, men indtalingen kan naturligvis også bruges som læsestøtte.

Alle undertemaer kan fungere som selvstændige forløb, og alle har samme overordnede struktur.

Introtekst

Undertemaernes indhold præsenteres i en kort og lettilgængelig tekst på hvert undertemas forside. Introteksten skal vække elevernes interesse og spore dem ind på emnet. Samtidig kan den være en orientering for læreren, der har brug for at danne sig et hurtigt overblik over undertemaets indhold.

Undergrupper

Hvert undertema er i højresiden grupperet under 2-3 overskrifter, som igennem forskellige opslag belyser forskellige sider ved undertemaet.
Undergrupperne kan anvendes selvstændigt. Derved kan undertemaet forkortes, og det øvrige indhold kan anvendes i elevernes selvstændige emne til afgangsprøven.

Ikoner

Ud for hvert opslag ses et ikon, der viser, hvilken materialetype der er den bærende på opslaget:
Tekst
Billede
Lyd
Video
Indtalt tekst

Læsning af tekster

Tekster som denne kan enten læses i en læserude eller printes ud i pdf-format. Ved at åbne den i læserude kan man blandt andet vælge baggrundsfarve, skrifttype og skriftstørrelse. Den lille pil i øverste højre hjørne åbner teksten i et nyt vindue, der giver et direkte link til teksten.

Opgaver

Der er opgaver i forbindelse med alle opslag. Opgaverne er varierede i organisationsform og type.

Organisationsformen er angivet med ikoner ud for hver opgave.
Individuel aktivitet
Paraktivitet
Gruppeaktivitet
Fællesaktivitet
Vær opmærksom på, at ikonet viser den organisationsform, der er opgavens udgangspunkt.

Das war es!

Undertemaerne kan afrundes og evalueres med opgaveforslagene, der findes under i denne boks. Opgaverne kan løses, uden at klassen har arbejdet med alle tekster. Mindst én af opgaverne til hvert undertema fungerer som forberedelse til de afsluttende prøver, og der vil også ligge et eller flere spørgsmål, der minder om afgangsprøvens igangsættende spørgsmål til den frie samtale.

Til hvert undertema findes 2-3 opgaveforslag med hvert sit fokus, fx skriftlig fremstilling, ordforråd eller mundtlig kommunikation. Brug af internettet, fx SkoleTube-programmer eller informationssøgning, vil være integreret i en eller flere opgaver, ligesom eleverne vil få mulighed for at bruge deres fantasi og anvende sproget kreativt. 

’LehrerIn’

Boksen henvender sig til læreren og kan kun ses med lærer-login.
Her findes forslag til, hvordan undertemaet kan anvendes i 8.-9. og 9.-10. klasse.